KVKK İnternet Sitesi Müşteri Aydınlatma Metni

SHS FİLO MÜŞTERİLERİNİN

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla SHS Araç Kiralama ve Lojistik A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, SHS Filo Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

SHS Filo araç kiralama, filo yönetim hizmeti ve ikinci el satış hizmetlerimizden faydalanmak, hizmetlerimiz hakkında soru sormak ve teklif almak üzere internet sitemizde yer alan iletişim formları aracılığı ile tarafımıza iletmiş olduğunuz müşteri işlem bilgisi, kimlik bilgisi ve iletişim bilgileriniz, Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 • Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

 

Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz internet sitemizde yer alan online formlar aracılığıyla, elektronik yöntemlerle toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde yer alan sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanarak veya ilgili kişinin rızası ile işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamında haklarınız aşağıdaki gibidir.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.